Skip to content

Disclaimer & Privacyverklaring Oktavium​

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.oktavium.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen in Nederland hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:
– geautomatiseerd te bezoeken;
– te hacken en botnetwerken te gebruiken;
– inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Oktavium zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Oktavium niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Oktavium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Oktavium behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

Bij het bezoeken van de website kan Oktavium informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De gegevens en informatie die aan Oktavium zijn verstrekt, zal Oktavium zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Oktavium zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Oktavium mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Oktavium handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Oktavium zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

Oktavium mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Oktavium niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Oktavium gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Oktavium zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Oktavium niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Oktavium behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Oktavium zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die Oktavium verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Oktavium heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Oktavium gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
– het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
– het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers
die geen conversie generen in kaart te brengen;
– het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Oktavium de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan via info@oktavium.nl contact met ons op.

Privacyverklaring

Oktavium is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Oktavium doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Oktavium is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Oktavium is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verscheidene opdrachten die aan Oktavium worden verstrekt alsmede acquisitie. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Oktavium kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Oktavium, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oktavium verstrekt. Oktavium kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Geb. Datum
– Bankrekening
– Socialmedia inloggegevens
– Telefonie inloggegevens
– Email inloggegevens
– G-suite/office 360 inloggegevens. Online schijfruimte, agenda en beheerdersfunctie
– Boekhoudprogramma inloggegevens
– Inloggegevens eventuele hosting
– Inloggegevens Izettle/sumup (pinsystemen)
– Verschillende wachtwoorden van verschillende systemen

Doeleinden van de gegevensverwerking

Oktavium zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Oktavium verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op:
– het adviseren van ondernemers met dagelijkse werkzaamheden op het gebied van digitalisering.
– het opzetten van boekhoudprogramma’s
– het opzetten van CRM systemen
– het leveren van juridische diensten (white label)
– het opzetten van zakelijke telefonie
– het opzetten van mobiele telefooncentrales (white label)
– Energie contracten afsluiten (particulier maar ook zakelijk)
– Relatiebeheer, bemiddeling en sales namens klanten
– Bouwen van websites
– Leveren van logo’s en huisstijlen
– Grafisch werk zoals ontwerpen van visitekaartjes, flyers, folders enz.
– Social media beheer

Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Oktavium te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten

Oktavium houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Oktavium.

Bewaartermijn

Oktavium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Oktavium gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Oktavium voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Oktavium beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Verder werkt Oktavium enkel in de Cloud. Gegevens worden nergens lokaal opgeslagen. Om in de Cloud te kunnen inloggen is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Tevens wordt er gebruik gemaakt van tweestaps-authenticatie. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Oktavium afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Oktavium legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

Oktavium honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oktavium.nl. Oktavium zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.oktavium.nl worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Oktavium
Oldenzaalsestraat 302
7523 AH Enschede
085-0602525
info@oktavium.nl

×