Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 26 februari 2016.
Algemene Voorwaarden Oktavium, gevestigd aan Vlierstraat 670, 7544 GS,
te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65126548.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Oktavium:
Oktavium, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65126548.

Bedrijf:
De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van
een bedrijf of beroep.

Consument:
De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Oktavium voor of ten behoeve van
de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht
met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:
Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt
zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Oktavium en de opdrachtgever.

Artikel 1 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere oerte en Overeenkomst gesloten

tussen Oktavium en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met Oktavium, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het
overige in stand. In geval van deze situatie treden Oktavium en de Opdrachtgever in
overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Oktavium zijn overeengekomen.


 

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst
Oktavium zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig

de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Oktavium heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. Oktavium hoeft de Opdrachtgever hier niet op de hoogte van te stellen.
De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

Oktavium heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Oktavium het recht om elk
uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald,
is Oktavium niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht
de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Oktavium het recht de
uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te 
schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de Overeenkomst, aan Oktavium.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt,
dan heeft Oktavium het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening
van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 8 Annulering
De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

In geval van annulering is de Opdrachtgever het volledige honorarium of een
gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij
annulering van:

– 2 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen;

– 4 werkdagen voor aanvang 75 % van het Honorarium te voldoen;

– 1 week voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;

– 2 weken voor aanvang 25 % van het Honorarium te voldoen;

– 1 maand voor aanvang 10% van het Honorarium te voldoen;

In geval van overmacht is de Opdrachtgever is niet verplicht het volledige of een
gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Artikel 9 Ontwikkeling of onderhoud website
De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen,
wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreende systeem,
die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de website of waarvan
de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van de Overeenkomst, aan Oktavium.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt,
dan heeft Oktavium het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de
Opdrachtgever.

Indien de door de Opdrachtgever verstrekte materialen zijn beschermd door het
intellectuele eigendom, garandeert de Opdrachtgever dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.

Oktavium zal trachten de Opdrachtgever zo goed mogelijk op de hoogte te houden
van de voortgang van de werkzaamheden.

Het testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever en Oktavium. Na het testen, de controle en uw goedkeuring wordt
het product opgeleverd.


Artikel 12 Hosting
Oktavium heeft geen eigen hosting tot beschikking.

Oktavium schakelt voor de hosting een derde-partij in. Oktavium fungeert hier in de
hoedanigheid als reseller.

Wanneer de Opdrachtgever over het dataverkeer limiet gaat heeft Oktavium het
recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingprovider.
Oktavium verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.

Oktavium is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade
veroorzaakt door tekortkomingen van de door Oktavium ingeschakelde derden.

Oktavium is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen,
buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die
door Oktavium ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Artikel 13 Hostingsovereenkomst
De Opdrachtgever en Oktavium kunnen voor één jaar een hostingsovereenkomst
overeenkomen.

De Opdrachtgever dient hostingskosten jaarlijks vooraf te voldoen aan Oktavium.

De Opdrachtgever kan de hostingsovereenkomst jaarlijks opzeggen tegen het einde
van de looptijd van de overeenkomst.

Artikel 14 Domeinregistratie
Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Opdrachtgever zijn de
geldende regels en procedures van de desbetreende registrerende instanties van
toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de
aanvraag van de domeinnaam. Oktavium is niet verantwoordelijk voor het honoreren
van de aanvraag van de domeinnaam.

De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever.

De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden.

Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.

Oktavium is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die
voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 15 Honorarium
Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere
hengen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten
en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het
Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede
uren en de gebruikelijke uurtarieven van Oktavium.

Van alle bijkomende kosten zal Oktavium tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op
grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.


Artikel 19 Risico-overgang bedrijven
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van
bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter
beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van
Oktavium.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp
van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop
zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde
ter beschikking staan.

Artikel 20 Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Oktavium
aangewezen bankrekening, tenzij anders isovereengekomen. Overmaking kan plaats
vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. De Opdrachtgever is verplicht
50% van de factuur aan te betalen voordat Oktavium met de opdracht begint.
De 
overige 50% dient bij de oplevering te worden voldaan.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum,
op een 
door Oktavium aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij 
anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een
door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Oktavium is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan
de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per 1 week plaats.

Oktavium en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen
geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in
termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de
termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet
op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever,
zonder 
ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen
van Oktavium en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Oktavium
onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 Incassokosten
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Oktavium, voor zover
de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel
6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal
openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel
of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Oktavium, voor zover
de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de
wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Voor zover de Opdrachtgever
handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Oktavium pas recht op een
vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Oktavium de
Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning
heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van de Opdrachtgever.


 

Artikel 24 Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Oktavium of de Opdrachtgever worden toegerekend,
daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
In 
dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen
die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat
gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Oktavium geen invloed kan uitoefenen
en waardoor Oktavium niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking,
uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende
onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of
uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in
de aanvoer van grondstoen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten,
alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf
wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door
Oktavium in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Oktavium heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Oktavium zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te
zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. 

Zowel Oktavium als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen
gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke
kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen
aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Oktavium zich het
recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de
overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd
de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Oktavium ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is Oktavium gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur
te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 25 Garanties
De overeenkomst tussen Oktavium en de Opdrachtgever leidt tot een
inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Oktavium garandeert
derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de
overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen
Nederland.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Oktavium, na vermelding
hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of
herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging,
daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de
Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg
van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van
veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben
aangebracht. Evenmin staat Oktavium in voor de eventueel ontstane schade als
gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is
van omstandigheden waar Oktavium geen invloed op uit kan oefenen.
Onder deze 
omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.


 

Artikel 29 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Oktavium en de door Oktavium (eventueel)
ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,
een 
verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 30 Intellectuele eigendom
Oktavium behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Oktavium behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 31 Geheimhouding

Zowel Oktavium als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na
beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en
bijzonderheden betreende de onderneming waarvan hij of zij weet of
redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.

Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de
werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de
Opdracht kennis is genomen.

Artikel 32 Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Oktavium verstrekt, zal Oktavium zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Oktavium handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Oktavium zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Oktavium informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Oktavium verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Oktavium mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Oktavium niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Oktavium mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is Oktavium niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Oktavium zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Oktavium de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 33 Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de
meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden
voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 34 Wijziging algemene voorwaarden

Oktavium heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Oktavium zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de
Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen,
heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 2 Offertes
Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende
omstandigheden dit onmogelijk maken.
Oktavium kan niet aan zijn oertes worden gehouden indien de Opdrachtgever,
naar 
termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare
opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel
daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de
offertes opgenomen aanbod dan is Oktavium daaraan niet gebonden.
De 
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Oktavium anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Oktavium niet tot het verrichten van een
gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever
van de offerte van Oktavium.

Artikel 4 Duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst
Oktavium en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de
overeenkomst beëindigen.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van
betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt,heeft de andere partij het recht de
Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Zowel Oktavium als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde,
met 
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, opzeggen.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen,
stelt 
Oktavium de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
De partijen 
zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Oktavium zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve
en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Oktavium de Opdrachtgever hierover
van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Oktavium daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is
op de prijs. Hierbij zal Oktavium proberen, voor zover mogelijk, vooraf een
prijsopgave te doen.

Oktavium zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Oktavium kunnen worden
toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever
en Oktavium zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard
door beide partijen.


De Opdrachtgever is gehouden het grafisch ontwerp op het moment van aflevering,
maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan
te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief in begrepen en hiervoor
worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Indien de Opdrachtgever na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit
aangemerkt als meerwerk.

De Opdrachtgever is gehouden de ontwikkelde en opgeleverde website op het
moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering,
te onderzoeken en feedback aan te leveren.
De 
eerste feedbackronde zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra
kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever mag in dit stadium uitsluitend
feedback verschaen over de techniek.

Indien de Opdrachtgever na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit
aangemerkt als meerwerk. Oktavium brengt voor meerwerk de door haar
gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Oktavium over gaat tot meerwerk,
zal de Opdrachtgever van te voren op de hoogte worden gesteld.

Na de oplevering van de website en definitief akkoord van de Opdrachtgever, kan de
Opdrachtgever met Oktavium een onderhoudsovereenkomst afsluiten.
Indien de 
Opdrachtgever na oplevering van de Website wenst dat er onderhoud wordt
verricht aan de website, zal Oktavium hier aparte tarieven voor hanteren.

Indien er geen onderhoudsovereenkomst overeen is gekomen zal Oktavium na
oplevering van de website de Opdrachtgever gedurende 30 dagen assisteren bij
eventuele problemen of onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren en
gebruik van de website. Voor het oplossen van fouten in digitale bestanden en/of
websites die na een periode van 30 dagen worden gerapporteerd geldt het
gebruikelijke uurtarief. Fouten die door derden zijn veroorzaakt, kunnen door
Oktavium hersteld worden tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 10 Inhoud website
Oktavium is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Website van
de Opdrachtgever.

Oktavium heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te
verwijderen indien de inhoud:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een
  gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of
  levensovertuiging;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst
  met een pornografische inhoud;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Oktavium is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de Website van de
Opdrachtgever onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij Oktavium op te hoogte van
was deze inhoud.

Artikel 11 Malware en/of virussen
De Opdrachtgever plaatst geen maleware en/of virussen op zijn website welke
schade kunnen toebrengen.

Indien de Opdrachtgever malware en/of virussen op zijn of haar website heeft
geplaatst, wordt de maleware en/of virus per direct verwijderd.

Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Opdrachtgever met opzet malware en/of
virussen op zijn of haar website plaatst, heeft Oktavium het recht de Overeenkomst
te beëindigen en de website buiten werking te stellen.


 

Artikel 16 Wijziging honorarium
Indien Oktavium bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of
tarief overeenkomt, dan is Oktavium gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of
tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder
voorbehoud is gegeven.

Indien Oktavium het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen,
stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de
Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Oktavium
  rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoen,
  lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
 • Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Oktavium alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het
  oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten
  van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie
maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt
verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering
langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Oktavium zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het
Honorarium of het tarief in kennis stellen. Oktavium zal daarbij de omvang van en de
datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 17 Uitvoeringstermijnen
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Oktavium
opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is
overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te
beschouwen als een fatale termijn.

Indien Oktavium gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Oktavium heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Oktavium
schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Oktavium alsnog een redelijke termijn
wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is
geworden of anderszins is gebleken dat Oktavium zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Oktavium binnen deze termijn niet over tot
uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 18 Risico-overgang consumenten
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van
consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in
macht brengen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van
Oktavium.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp
van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop
zaken in de macht van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument of
een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.


 

Artikel 22 Opschorting
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of
niet tijdig nakomt, heeft Oktavium het recht de nakoming van de daartegenover
staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming
is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Oktavium bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Oktavium omstandigheden ter
  kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de
  Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om
  zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
  Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming
  van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding
  van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
  Oktavium kan worden gevergd.

Oktavium behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 Ontbinding
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Oktavium bevoegd de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe
betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Oktavium bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Oktavium omstandigheden ter
  kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de
  Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om
  zekerheid te stellen voor de voldoening van
  zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
  onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van
  Oktavium kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de
  oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming
  van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding
  van de overeenkomst in redelijkheid niet van
  Oktavium kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een
  verzoek tot surseance van betaling indient, om
  toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt,
  geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte
  van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke
tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Oktavium op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Oktavium de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt,
is 
Oktavium niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever
aansprakelijk voor de door Oktavium geleden schade.


 

Artikel 26 Onderzoek en reclame
De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in
ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de
Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte
Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de
eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de
Dienst schriftelijk aan Oktavium gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan
aan Oktavium gemeld te worden.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of
schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde
termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van
het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de
Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal Oktavium aan de
Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Oktavium
nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten
worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Oktavium niet schriftelijk
om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Oktavium
binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 27 Aansprakelijkheid
Oktavium is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Oktavium.
Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
– materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
– redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Oktavium is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of
immateriële schade van de Opdrachtgever.

Oktavium is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
Oktavium is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens en/of informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor Oktavium kenbaar behoorde te zijn.

Indien Oktavium aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Oktavium beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het
bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Oktavium
aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat
Oktavium overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Oktavium aansprakelijk kan worden
gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het
ontstaan van de schade aan Oktavium te melden, een en ander op strae van verval
van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Oktavium vervalt binnen één jaar nadat
de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oktavium of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 28 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Oktavium voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Oktavium uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Oktavium zowel buiten als in rechte bij te staan.
Alle 
kosten en schade aan de zijde van Oktavium en derden komen verder voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 35 Klachtenregeling
Indien de Opdrachtgever een klacht heeft kan de Opdrachtgever per e-mail aan
Oktavium een klacht indienen.

De Opdrachtgever dient een klacht binnen twee weken bij Oktavium in te dienen na
het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam van het bestaand van de klacht.

Oktavium behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Indien de Opdrachtgever volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting
heeft voldaan zal Oktavium de klacht van de Opdrachtgever niet in behandeling
nemen. Pas wanneer Oktavium de betaling heeft ontvangen zal de klacht in
behandeling worden genomen.

Oktavium zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Artikel 36 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Oktavium partij is, is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in
het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats
in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 37 Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer
65126548.